1.Tên tổ chức:
          Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:
          VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN
          Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
 
         INSTITUTE FOR GENDER AND DEVELOPMENT
 
          Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài : INGAD
 
2.       Trụ sở chính:
 
Địa chỉ: C18-TT6 Khu đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại/Fax : (844)33540254/0913300237 
Email: ingad2012@gmail.com
Weside: ingadnew.org
3.Cơ quan quyết định thành lập và quản lý trực tiếp:
         Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vietnam Union of Science and Technology Associations - VUSTA)
Quyết định thành lập Viện nghiên cứu Giới và Phát triển số: 791/QĐ-LHHVN  ngày 21 tháng 11 năm 2012 và Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng cho GS,TS Lê Thị Quý số 793/QĐ-LHHVN ngày 21/11/2012 do Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, GS,TSKH Đặng Vũ Minh ký.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, số đăng ký A-1067 của Bộ khoa học và công nghệ cấp ngày 4/12/2012 do thứ trưởng Lê Đình Tiến ký.
4.     Người đứng đầu: Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Viện trưởng
          Họ và tên: Lê Thị Quý
Điện thoại: 0913300237                   Email: lethiquy@gmail.com
          Trình độ đào tạo: Tiến sỹ                 Chức danh khoa học : Giáo sư
5.       Các lĩnh vực khoa học và công nghệ được phép hoạt động:
-Nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến vấn đề giới và gia đình; xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý thuyết về giới và gia đình của Việt Nam. Thẩm định về lĩnh vực giới và gia đình trong phát triển.
- Thực hiện các dịch vụ KH&CN: Cung ứng các dịch vụ tư vấn, truyền thông, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao năng lực về các vấn đề về giới và phát triển; Biên soạn, hợp tác xuất bản và phát hành các công trình nghiên cứu, giáo trình, bài giảng, tài liệu khoa học trên báo chí, kỷ yếu và các phương tiện truyền thông;
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vấn đề giới và gia đình.